Studievoorwaarden

Index

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
 • Artikel 4. Uitvoering studie
 • Artikel 5. Examens
 • Artikel 6. Annulering studie (door deelnemer)
 • Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst
 • Artikel 8. Prijzen
 • Artikel 9. Levering lesmateriaal
 • Artikel 10. Betaling
 • Artikel 11. Privacy
 • Artikel 12. Vragen en klachten
 • Artikel 13. Geschillenregeling

Als u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten wij deze graag toe.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • MBS Opleidingen & Onderzoek (afgekort MBS): opleidingsinstituut gevestigd in Leiden met bezoekadres op afspraak in het Haags Ondernemershuis aan de Prinsegracht 42-46, 2512 GA Den Haag.
 • Studie: cursus, opleiding, training en workshop zijn vormen van onderwijs met directe interactie tussen docent/trainer en deelnemers.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die middels inschrijving voornemens is een studie te volgen of onderzoek te doen bij MBS.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2022 tussen MBS  en de deelnemer betreffende deelname aan of opdracht tot het houden en/of organiseren van cursussen, trainingen, workshops en opleidingen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen MBS  en de deelnemer komt tot stand door online in te schrijven. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan een elektronische bevestiging op het emailadres dat de deelnemer heeft opgegeven.
 2. Door in te schrijven stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden en met de verzorging van de studie door MBS.
 3. De deelnemer schrijft zich in voor de gehele studie, dan wel ingeschreven module(s).
 4. Na ontvangst van het online inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief:

4.1 Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende studie te laten doorgaan.

4.2 Wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende studie.

4.3 Na bevestiging door MBS  aan de deelnemer.

4.4 Na ontvangst van de betaling.

 • Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Als een studie vol is, kan de deelnemer op diens verzoek worden ingeschreven voor een studie waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende studie gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke studie.
 • De kostenvergoeding van alle door deelnemer veroorzaakte schade aan of in de leslocatie worden in rekening gebracht bij de betreffende deelnemer (veroorzaker).

Artikel 4. Uitvoering studie

 1. MBS verzorgt de studie voor derden zoals deze op de website www.MBS.nl is omschreven.
 2. MBS  waarborgt de kwaliteit van de studie door het inzetten van voor de studie deskundige docenten.
 3. MBS  is niet verantwoordelijk voor het uiteindelijk studieresultaat van de deelnemer.
 4. MBS  heeft het recht haar aanbod op de website regelmatig te actualiseren.
 5. De opleidingen zijn beschikbaar als:

5.1 volledig zelfstandig studeren zonder docent, maar met Q&A via de module chat.

5.2 Leren online met docent in Microsoft Teams en Q&A via de module chat.

5.3 Klassikaal onderwijs.

 • Inhalen/ uitstellen van lessen: de deelnemer schrijft zich in voor de duur van de gehele studie of module. Bij verzuim van deelname aan de studielessen wordt geen studiegeld, noch delen ervan, gerestitueerd. Verzuimde lessen kunnen in overleg met MBS  kosteloos worden ingehaald in andere groepen, voor zover daartoe bij andere studiegroepen ruimte kan worden geboden. Het verzuim moet wel vooraf bij MBS  kenbaar zijn gemaakt.
 • De lessen worden verzorgd in Microsoft Teams.
 • Alle lessen staan al gereed na activatie van de inschrijving in ons Learning Management System (LMS). Ook de proefexamens staan in het LMS.
 • De deelnemer bepaald zelf het tempo van het bestuderen van de lessen, maar dient de module binnen de opgegeven periode te hebben afgerond.
 • Uitval docent: als een docent door ziekte en/of verhindering niet in staat is om een les te verzorgen zal MBS  vervanging regelen. Als vervanging niet mogelijk is, zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding.
 • Annulering van studie door MBS: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een studie is MBS  gerechtigd de studie te annuleren. Als een studie niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdag het eventueel betaalde studiegeld terugbetaald. Hierbij moet de deelnemer aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden. De deelnemer maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. MBS  zal de deelnemer een aanbod doen voor het volgen van dezelfde studie op een andere locatie/tijdstip, als daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Examens

 1. MBS  leidt op voor examens en diploma van voornamelijk de Nederlandse Associatie voor Examinering. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. De examinerende instantie brengt examenkosten bij de deelnemer in rekening. Deze examengelden zijn nooit bij het studiegeld inbegrepen.
 2. Op de website en in de brochure wordt kenbaar gemaakt welke exameninstantie het is.
 3. De examinerende instantie kan eisen stellen voor deelname aan het examen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze eisen.

Artikel 6. Annulering studie (door deelnemer)

 1. Als er sprake is van een overeenkomst betreffende een studie met een vastgelegde startdatum, geldt na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling:
 2. annulering voordat de studie is begonnen geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;
 3. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de studie is de deelnemer 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 4. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de studie is de deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 5. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de studie is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 6. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de studie is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd;
 7. na aanvang van de studie is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als deelnemer anderszins niet meer aan de studie deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling van het studiegeld.
 8. Overmacht: als een deelnemer niet in staat is de studie te volgen, kan de deelnemer MBS  schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen studie onder de voorwaarde dat:
 9. de geannuleerde studie nog niet van start is gegaan;
 10. het studiegeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
 11. de vervangende studie, waaraan de deelnemer wil deelnemen, ruimte biedt;
 12. de vervangende studie doorgang vindt;
 13. de vervangende studie maximaal één jaar na verhindering start.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient u dit voor aanvang van de lessen schriftelijk of per e-mail aan MBS  door te geven. Er wordt 10% van het studiegeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-. Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De deelnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de deelnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
 2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een studie heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, mits de deelnemer nog niet aan de lessen heeft deelgenomen.
 3. Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal bij MBS  heeft de deelnemer een termijn van zeven dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De deelnemer dient het onbeschadigde lesmateriaal aangetekend terug te zenden.
 4. Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de deelnemer in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. MBS  betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
 5. In geval van ontbinding in overeenstemming met 7.2 en 7.3 dient de deelnemer eventueel van MBS  ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan MBS  terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de deelnemer. Het terug zenden geschiedt voor risico van de deelnemer.
 6. Als de deelnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de deelnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van MBS  aan de deelnemer van rechtswege ontbonden.
 7. Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door MBS  met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 8. Prijzen

 1. De opgegeven prijs van een studie en examens zijn in euro’s en vrijgesteld van BTW. Prijzen van lesmateriaal zijn exclusief BTW.
 2. De prijzen zoals MBS  deze op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de studie c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 3. De deelnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de studie c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.
 4. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9. Levering lesmateriaal

 1. Wanneer volgens de beschrijving in de studiegids, informatieblad of de website een studie wordt aangeboden inclusief lesmateriaal, levert MBS  dit lesmateriaal tijdig aan de deelnemer. Het voor de deelnemer bestelde lesmateriaal wordt op de eerste les uitgedeeld.
 2. Als lesmateriaal geschaft dient te worden door de deelnemer staat dit in de studenteninformatie van betreffende opleiding en/of module.
 3. Het door MBS  aan deelnemer geleverde lesmateriaal blijft eigendom van MBS  totdat het tarief van de studie volledig door de deelnemer aan MBS  is voldaan. Eerst na het betalen van het volledige tarief van de studie wordt de deelnemer de eigenaar van het lesmateriaal.
 4. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door MBS  vervangen, als dit aan MBS  toe te rekenen is.
 5. Copyright van alle door MBS  gebruikte lesmateriaal en examens berust bij MBS, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 10. Betaling

 1. Na ontvangst van het schriftelijke of digitale inschrijfformulier door MBS  is de deelnemer het gehele studiegeld aan MBS  verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door MBS.
 2. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
 3. Wanneer het studiegeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is MBS  gerechtigd boven het verschuldigde studiegeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de deelnemer in rekening te brengen.
 4. Wanneer het studiegeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is MBS  gerechtigd de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen. Dit ontslaat de deelnemer niet van zijn of haar betalingsverplichting het volledige tarief van de studie onverkort te voldoen.
 5. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal MBS  het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 11. Privacy

Door deelnemer verstrekte persoonsinformatie wordt door MBS  gebruikt voor de examens, diploma’s en certificaten van derden en bewijs van deelname van MBS.  Hierbij houdt MBS  zich aan de eisen zoals deze staan in de AVG Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens.

Artikel 12. Vragen en klachten

 1. MBS  streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de studie binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door MBS  per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MBS, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De deelnemer maakt haar klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar, op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze (deze procedure staat op www.sobm.nl). Alleen dan zal MBS  de klacht in behandeling kunnen nemen. MBS  adviseert de deelnemer om de klacht per aangetekende brief te versturen. MBS  zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar rechten terzake verliest.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13.

Artikel 13. Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de geschilarbiter van MBS.
 3. De geschilarbiter neemt een geschil slechts in behandeling, als de deelnemer zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij MBS  heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschilarbiter aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd door de deelnemer.
 6. Wanneer de deelnemer een geschil voorlegt aan de geschilarbiter is MBS  aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer MBS  een geschil wil voorleggen aan de geschilarbiter vraagt zij eerst de deelnemer schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. MBS  kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Zie voor meer informatie over de geschillenregeling de aparte klachtenprocedure.

Directie van MBS

Versie 1-1-2022

error: Content is protected !!