Privacyverklaring

1. Uw vertrouwen, ons belang

Onze bedrijfsinformatie en uw gegevens zijn uiterst waardevol en essentieel om ons werk te kunnen uitvoeren. Daarom doet MBS Opleidingen & Onderzoek (MBS) er alles aan om te zorgen dat uw vertrouwelijke informatie veilig, privé en beschikbaar blijft. Ons uitgangspunt daarbij is dat we met uw gegevens omgaan zoals we willen dat met onze gegevens wordt omgegaan.

2. Privacyverklaring

MBS is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Waar hierna van ‘wij’ en ‘ons’ wordt gesproken in deze privacyverklaring wordt MBS bedoeld.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en waar die vandaan komen

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die gegevens aan ons worden verstrekt of door ons zijn verzameld. U kunt deze gegevens zelf aan ons hebben gegeven, maar die kunnen ook afkomstig zijn van derden, zoals uw werkgever of een andere partij waarmee u een zakelijke relatie heeft. Zelf verzamelen wij ook gegevens uit openbare bronnen zoals LinkedIn en andere forumdiscussies.

In het geval van opname in ons proces wordt altijd om toestemming gevraagd. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens.

Van medewerkers (waaronder directie, freelancemedewerkers):

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, social mediacontactgegevens en eventuele andere contactgegevens;
 • geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht;
 • pasfoto;
 • nationaliteit, ID bewijs;
 • werkvergunning, VAR;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 • referenties en getuigschriften;
 • IP-adres;
 • overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres en telefoonnummer;
 • functietitel;
 • social mediacontactgegevens;
 • pasfoto.

4. Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Van medewerkers verwerken wij ook het Burgerservicenummer (BSN).

5. Met welk doel en op basis van welke AVG-grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering: het bemiddelen van de inzet van personen op de arbeidsmarkt. Concreet zijn onze verwerkingsdoelen de volgende.

Van medewerkers

Persoonsgegevens van de medewerkers worden door ons verwerkt voor de uitvoering van de dienstverlening op het moment dat uw gegevens worden ingevuld op onze website, emailadres of u zich inschrijft via ons kantoor.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om:

 • geschikte aanvragen van u en/of informatie over u om onze dienstverlening te kunnen verstrekken;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor een opdracht;
 • een opdracht van de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met ons en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • het versturen van onze nieuwsbrief;
 • wet- en regelgeving na te kunnen komen.
 • Van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties.

Persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties kunnen door ons worden gebruikt:

 • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de opleidingen, dienstverlening en overige activiteiten;
 • om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden;
 • het versturen van onze nieuwsbrief;
 • om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

De AVG-grondslagen voor deze verwerkingen zijn de volgende.

Artikel 8, lid 1 van de AVG. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

Toestemming: De betrokkene (dit is degene op wie de gegevens betrekking hebben) heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming gegeven voor de verwerking van zijn gegevens voor één of meerdere doelen.

Uitvoering overeenkomst: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkenen en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

Wettelijke verplichting: De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke.

Vitaal belang: De gegevensverwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Algemeen belang: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

6. Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dat wil zeggen dat wij niet met uw persoonsgegevens automatisch, zonder menselijke tussenkomt, besluiten nemen die u aanmerkelijk treffen of rechtsgevolgen hebben voor u.

7. Met wie wij persoonsgegevens delen

Wij geven geen persoonsgegevens door aan (partijen in) landen of organisaties buiten de Europese Unie zonder uw schriftelijke toestemming.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst, de wet ons daartoe verplicht of u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zo zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan mogelijke opdrachtnemers (zoals freelance docenten en onze educatiepartners in het buitenland) om te kunnen beoordelen of zij onze opdracht namens u kunnen uitvoeren.

Als wij iemand inschakelen om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken, dan blijven wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij bepalen met welk doel en met welke middelen deze gegevens worden verwerkt. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat er goede afspraken worden gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

8. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Van medewerkers bewaren wij de persoonsgegevens in elk geval zolang de overeenkomst met ons duurt. Heeft u aangegeven dat u wilt worden opgenomen in ons bestand van relaties, dan bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft dat die moeten worden verwijderd of tot het moment waarvan wij aan u aangegeven tot verwijdering te zullen overgaan. Als de wet ons tot een kortere of langere bewaartermijn verplicht, dan volgen wij uiteraard de wet.

9. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 • U heeft wettelijk het recht op inzage, aanpassen of (laten) verwijderen van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om de verwerking te laten beperken of daartegen bezwaar te maken en om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de verwerkingen waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om die toestemming weer in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op verwerkingen die dan al hebben plaatsgevonden.
 • Wij wijzen u erop dat aan de uitoefening van deze rechten soms voorwaarden zijn verbonden. Daarover informeren wij u graag verder op verzoek. Neem daarvoor contact op met ons kantoor via de email die op onze website staat.

Wij attenderen u ook, dat het verstrekken van uw persoonsgegevens als medewerker of anderszins noodzakelijk is om u van dienst te kunnen zijn bij mogelijke opdrachten en om aan een eventuele inzet van medewerkers en vrijwilligers uitvoering te kunnen geven. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij u niet van dienst zijn, aanbevelen aan een andere partij na uw verzoek of inzetten bij mogelijke activiteiten.

Wij zullen alle verzoeken binnen een redelijke termijn behandelen en u in elk geval binnen één maand informeren naar aanleiding van uw verzoek.

10. Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via de email op onze website.

11. Tot slot

Deze privacyverklaring is geldig met ingang van 1 januari 2023. Wij kunnen deze wijzigen. Om van onze actuele privacyverklaring op de hoogte te blijven raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen.

Emailadres FG: privacy@sobm.online

error: Content is protected !!